top of page

Jak si vybudovat autoritu učitele

Publikováno MM Průmyslové spektrum, 2011

Už doma nám říkali: „Chovej se k jiným tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě!“

Úspěchy učitele, jeho oblíbenost, výsledky žáků a studentů a mnoho dalších specifik souvisejících s procesem výuky souvisí s tzv. autoritou učitele. Co to autorita vlastně je a v čem spočívá? Provádí se mnoho více či méně vědeckých výzkumů, vyplňují se dotazníky, provádí se statistická šetření, vše jen proto, aby se pojmenovalo, co činí učitele kvalitním představitelem vzdělanosti. Také jedním z témat disertačních prací na pedagogické fakultě UK v letošním roce se nabízí „Jak učitel získává a ztrácí autoritu“, dokonce jsou pravidelně vypisovány kurzy pro doktorandy s obsahem věnovaným autoritě učitele.

Není bez zajímavosti, že výzkum provedený v 70. letech minulého století mezi středoškolskými studenty spojil „autoritu“ se slovem „kázeň“, potažmo s rozumností a uvědomělostí, v obdobném výzkumu provedeném v r. 2009 slovo „autorita“ evokovalo v respondentech pojem „respekt“ (http://jblackie.wz.cz/tvorba/studium/2008-2009_kvic/autorita.pdf; http://userweb.pedf.cuni.cz/kped/doktorske_studium.php).

V listopadu minulého roku bylo provedeno šetření formou on line s názvem „Autorita středoškolského učitele“ (http://www.vmonline.cz/cz/autorita-stredoskolskeho-ucitele/), kterého se zúčastnili zejména mladí lidé mezi 18 a 25 lety, ve větší míře se vzděláním SŠ a VŠ a s velikostí místa bydliště města až velkoměsta. Z výzkumu vyplynuly závěry, které by mohly stanovit, co pro dnešního mladého člověka vlastně autorita učitele znamená, případně jak ji mladí lidé chápou. Na otázku „Čím by si měl učitel získat autoritu“ většina odpověděla schopností zaujmout pro svůj předmět, svou osobností a šíří svých vědomostí. Téměř sto procent dotázaných odpovědělo, že by učitel měl podporovat diskuzi ve třídě, téměř osmdesát procent chce být svým vyučujícím ke studiu motivováno, tři čtvrtiny respondentů si přeje mít dopředu informaci o zkoušení či písemkách. Za nejlepší přístup učitele ke studentům je považován ten, který je založen na spolupráci, kdy učitel a student mají k sobě respekt a na osobnosti učitele, kdy učitel má vlastní hodnoty a cíle. Autoritu učitele podle dotázaných nejvíce snižuje nepříjemné vystupování, neochota přijmout cizí názor a lhostejnost.

Jaké hodnoty učitele jsou pro mladé lidi důležité? Z uvedených odpovědí vyplývá, že schopnost zaujmout, rozsah vědomostí, otevřenost, schopnost motivovat, respekt, korektnost, spolupráce, transparentnost, strukturovanost. Všechny tyto principy a mnoho dalších v sobě zahrnuje tzv. koučovací přístup k vedení lidí, založený na vzájemném respektu, toleranci a snaze porozumět si a poskytnout druhému prostor; to vše s využitím základních nástrojů, kterými jsou naslouchání a pozitivní přístup. Pozitivnímu přístupu byl věnován článek v čísle MM…., o naslouchání bude příspěvek v čísle příštím.

Učitelé, ale i studenti jsou však jen lidé. Každý je jiný, mají své starosti a ne vždy jde všechno tak, jak by si přáli. Také ne všechno vyhovuje všem. Uvedené hodnoty vyplývající ze šetření jsou však většině společné. Proč tedy toho nevyužít? A pokud někdo neví, jak do toho, s podporou kouče se mu to určitě podaří a na svůj způsob řešení si přijde.

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page