top of page

Jak změnit firemní kulturu

Publikováno MM Průmyslové spektrum, 2009

Každá společnost, podnik či firma, každá škola nebo úřad má své specifické klima, zvláštní atmosféru, neopakovatelné prostředí, tzv. firemní kulturu.

Firemní kultura je vlastně způsob, jak se věci v té které organizaci dělají. Její úroveň se projevuje všude: v charakteru rozhodování a řízení, v realizaci činností, ve formách komunikace, v pohledu zaměstnanců na vnitřní skutečnosti, v zavedeném systému hodnot, v interpretaci výsledků, v představách, v hodnoceních, v postojích, v loajalitě.

K rozhovoru o firemní kultuře jsem přizvala nezávislého kouče, trenéra a lektora pana Ing. Libora Zinkaizla, který ve svých specializacích na řízení času a priorit a na podporu strategického řízení firem se opírá o patnáctileté zkušenosti v řízení vlastní společnosti a koučování majitelů firem a top managementu.

„Problém firemní kultury je velmi zajímavé a zejména široké téma. Souvisí s třemi prvky, které se vzájemně ovlivňují, a to s majiteli, resp. vedením společnosti, s jejími zaměstnanci a s trhem. Zejména s nástupem informačních technologií se vztahy mezi těmito skupinami rychle a hlavně neustále mění. Ano, firemní kultura se dá definovat jako atmosféra uvnitř firmy, ale já bych ještě doplnil, k firemní kultuře patří také to, jak je vnímána svým okolím a jak je schopna reagovat na potřeby trhu.“

Jak byste charakterizoval společnost s dobrou firemní kulturou?

„Tam, kde je dobrá firemní kultura je jasně definované poslání nebo-li mise společnosti. Poslání je třeba vytvářet ve spolupráci se všemi, kteří na to mají vliv. To znamená, že je zřejmé, proč je společnost na trhu a čím se odlišuje od konkurence. Současně musí být jasně stanovené cesty, které vedou k naplnění poslání, jiným slovem vize. Tyto cesty sice stanovuje majitel, resp. vedení společnosti, ale je nutné, aby byla pochopena všemi, kteří se podílí na její realizaci, protože všichni by měli vědět, jak svojí činností je mohou ovlivnit. Každý zaměstnanec musí znát svoji roli a jaký je jeho produkt ve vztahu k celku. Vyplývá z toho, že dobrá firemní kultura je tam, kde jsou vytvořeny podmínky pro využití tvůrčí kapacity každého jednotlivce.“

Vytvoření podmínek pro využití tvůrčí kapacity je dosti obecný pojem. Co si pod ním můžeme představit?

„V dnešní komplexní době musí každá firma reagovat komplexně na požadavky, které jsou na ní kladeny trhem. Co je v současnosti nové, je to, že vedle dovedností, znalostí a zvládání svých emocí se zvyšuje sociální vědomí lidí. Znamená to, že lidé chtějí znát své postavení ve společnosti a tím mít jistotu, že toto své postavení si mohou udržet a že vědí, jak si ho udržet a současně, že lidé chtějí mít vliv na to, co dělají, tedy že provádí svěřené úkoly svým vlastním způsobem. Lidé chtějí pracovat ve firmě, kde jsou jasné a kvalitní vztahy postavené na férovosti, což znamená, že nikdy žádná skupina a její zájmy nejsou upřednostňovány. Pokud jsou tyto podmínky splněny, je možné vytvářet různě veliké týmy napříč celou firmou a takto vzniklé týmy jsou pak schopny efektivně řešit vzniklé požadavky. Jinými slovy, pro každou organizaci je přínosem, když všichni její členové vědí, kde je jejich místo a jaká je jejich hodnota a cena pro celek. Jednoduché přirovnání: firma je jak tělo člověka, zaměstnanci jsou tělesnými orgány. Tělo nemůže dobře fungovat, jestliže selže některý orgán. Žádný není důležitější než ostatní. Zdraví člověka se odvíjí od zdraví všech jeho orgánů. A tak je tomu i ve firmě. Všichni její zaměstnanci jsou stejně důležití a potřební.“

Podle čeho se pozná, že s firemní kulturou uvnitř společnosti je něco v nepořádku?

„Odpověď je velmi jednoduchá. Zeptat se. Pokud na problémy již neupozorňují čísla nebo ukazatele jako je například fluktuace, či postavení na trhu, je vhodné naslouchat, jak a co se o společnosti říká. A to nejen uvnitř společnosti, kde je možné rozeslat dotazník s jasně formulovanými otázkami k anonymnímu vyplnění, ale také mimo společnost. Jak je vnímána odběrateli, dodavateli či veřejností.“

Na co je vhodné se zaměřit, jaké typické znaky má společnost se špatnou firemní kulturou?

„Špatná firemní kultura se uvnitř společnosti může projevovat mnoha způsoby, například v ní vládnou emoce, vytváří se klany, je zde prostor pro pomlouvání, objevuje se bezohlednost a nezájem, probíhá nepřímá komunikace, dochází k neúčelné dělbě práce, řízení je direktivní, existuje nadměrná kontrola, lidé mají strach, chybí iniciativa. Navenek se špatná firemní kultura projevuje neschopností reagovat na měnící se podmínky trhu, vynakládáním neúměrných částek na udržení si pozice na trhu, velkou chybovostí a snahou zabezpečit si všechny činnosti vlastními silami.“

Co byste poradil manažerům, kteří chtějí firemní kulturu svých společností změnit, zlepšit?

„Všechny úspěšné organizace, resp. společnosti s dobrou firemní kulturou se řídí pěti stupňovým modelem, který se skládá z jasného poslání, stanovení podmínek, cílů a strategie k naplnění poslání, znají všechny možnosti k dosahování cílů, mají jasný strategický plán a každý zaměstnanec ví přesně, co má konkrétně dělat. V tomto ohledu je velmi prospěšné spolupracovat s externími pracovníky, jako jsou koučové, konzultanti, trenéři a lektoři. Ti všichni jim mohou umožnit mít jiný pohled na věc, najít jádro svého podnikání a odstranit vše, co firmu brzdí. Určitě je lepší snažit se o změnu i s možností chyby, ze které je možné se poučit, než jen udržovat daný stav. A rada pro manažery? Otevřít se zaměstnancům, dát jim důvěru a zodpovědnost a tím mít více času na strategické řízení firmy.“

A na závěr několik otázek. Jaké je poslání vaší společnosti? S kým jste o poslání společnosti hovořil? Jaké jsou cesty k dosažení tohoto poslání? Jaké cíle máte stanoveny? Kdo s vámi spolupracuje na naplnění těchto cílů? Kdy naposledy jste se zeptal svých kolegů, co potřebují? Kdy naposledy se někdo zeptal vás, co ke své práci potřebujete? Co vám tyto otázky přinesly? Co si myslíte o své práci? Jaká je vaše cena pro společnost, kde pracujete?

Téma dne - Vaše zdraví
Vybírejte dle klíčových slov
Zatím žádné štítky
Archiv
bottom of page